Програма за C++

  1. Вовед во програмирање Запознавање со С++ и работна околина
  2. Наредби за излез  и разгледување  готови примери
  3. Типови на податоци и операции со нив
  4. Променливи и константи
  5. Коментари и наредби за влез
  6. Контролни структури и наредби за избор (if else)
  7. Напредна употреба на контролни наредби за избор
  8. Контролни структури и наредби за повторување   for/ while
  9. Напредни програмски концепти за контролни структури за повторување
  10. Едно димензионални низи