Програма за Excel напреден курс за компании

 • Дефинирање сложени формули
 • Креирање сложени формули
 • Што е тоа Апсолутна референца?
 • Работа со функции
 • Основни функции
 • Пристап до сите функции во Excel
 • Други функции (Min, Max, Average, Count, CountIf, If, SumIf, Round, VlookUp)
 • Условно форматирање “Conditional Formatting”
 • Опции за условно форматирање
 • Доделување на условно форматирање (Conditional Formatting)
 • Употреба на “What-If Analysis”
 • What-if Analysis – Пример
 • PMT функција:
 • Goal Seek
 • Креирање Пивот табели (Pivot Tables)
 • Пивот табела извештаи (Pivot Table Reports)
 • Пивот графикон (Pivot Chart)
 • Креирање графикони
 • Креирање графикон
 • Идентификување на деловите на графиконот
 • Алатки за работа со графикони
 • Подготовка за печатење и печатење на документот