Програма за Excel

Ден 1. Основи на Excel

 • работни тетратки
 • работни листови
 • ќелии
 • работа со текстови и броеви
 • основни формули
 • зачувување
 • печатење
 • Excel templates

Ден 2. Работа со основни формули

 • Sum
 • Min
 • Max
 • Average
 • Count
 • AutoSum
 • AutoFill

Ден 3.Форматирање на податоци, табели

Ден 4.Внесување слики и фигури,Графици

Ден 5.Вежби/проверка на наученото