Програма за Python Advanced курс

20 часа

 1. Regular expressions
 2. Testing
 3. Манипулација со оператив систем
 4. NumPy
 5. Pandas
 6. Matplotlib
 7. Работа со API
 8. Вовед во веб програмирње
 9. HTML CSS JavaScript
 10. HTML CSS JavaScript
 11. HTML CSS JavaScript
 12. HTML CSS JavaScript
 13. Django
 14. Django
 15. Django
 16. Django
 17. Django
 18. Работа на проект
 19. Работа на проект
 20. Хостирање